ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego

w związku z realizacją projektu Nr RPPK.09.03.00-18-0003/19

Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego powyżej 25 roku życia – „Naucz się myśleć po angielsku”

I. Zamawiający:

Centrum Językowe Cosmopolitan

Ul. Mickiewicza 31

38-400 Krosno

osoba do kontaktu: Aneta Zajdel

e-mail: gabrielzajdel@gmail.com

II. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 1.  Strona internetowa Zamawiającego: https://cjcosmopolitan.pl/zapytanie-ofertowe/
 2. Tryb udzielania zamówienia:

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:  22110000-4 Drukowane książki

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń bez klucza wydawnictwa Oxford University Press  dla uczestników kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Naucz się myśleć po angielsku” wg poniższego zestawienia:

 1. English File Third Edition Elementary  Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 132 szt.
  1. English File Third Edition Elementary  Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 132 szt.
  1. English File Third Edition Pre-Intermediate Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 12 szt.
  1. English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 12 szt.

V. Miejsce i termin realizacji całości zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Centrum Językowe Cosmopolitan

Ul. Mickiewicza 31

38-400 Krosno

 • Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast po podpisaniu umowy.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego

    gabrielzajdel@gmail.com

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel

Ul. Mickiewicza 31

38-400 Krosno

c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:

Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel

Ul. Mickiewicza 31

38-400 Krosno

2.Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.10.2019r. o godzinie 15.00 (decyduje data i godzina

wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

VII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON.
 3. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty, oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.

VII. Ocena ofert

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

Kryterium oceny ofert:  cena brutto – 100%

I. Postanowienia końcowe

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany terminów wskazanych w rozeznaniu

b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert

c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia

d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

W dniu 07.10.2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie wyboru ofert na dostawę podręczników.

Wyłoniono wykonawcę:

POLANGLO Sp. z o.o.

02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *