ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych usług świadczonych przez Bazę Usług Rozwojowych.

Poniżej link do naszych ofert oraz informacja na temat uczestnictwa w projekcie

Oferta szkoleń Cosmopolitan

Usługi świadczone są w ramach II edycji projektu realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą pt. „PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 166 firm z sektora MŚP i 513 ich pracowników. Spośród 166 firm objętych wsparciem zaplanowano 114 mikro i samozatrudnionych, 47 firm małych i 5 średnich. Spośród 513 os. biorących udział w projekcie, 319 będą stanowić kobiety.

Priorytetowo będą traktowani:

  • Przedsiębiorcy:

a) wysokiego wzrostu (przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej);

b) którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju
w ramach działania 2.2 PO WER;

c) prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Krosno, Sanok, Jasło)

  • Pracownicy przedsiębiorstw:

a) powyżej 50 roku życia;

b) o niskich kwalifikacjach zawodowych;

c) z orzeczoną niepełnosprawnością;

  • Ponadto, priorytetowo będą traktowane usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.


Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą starać się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:

usługi

Ustalone limity dofinansowania:

limity2

UWAGA !!!
Limit przeznaczony na osobę jest niezależny od pracodawcy, obowiązuje np. gdy pracownik zmieni miejsce zatrudnienia (kwota limitu jest przyporządkowana do numeru PESEL).

Dofinansowanie zostanie zwiększone o 10% w przypadku gdy:

1) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach;

2) na usługę rozwojową zostanie skierowany pracownik powyżej 50 roku życia;

3) w usłudze rozwojowej będzie uczestniczyło przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu;

4) w usłudze rozwojowej będzie uczestniczyło przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER;

5) w usłudze rozwojowej będzie uczestniczyło przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

6) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.


Zasady realizacji wsparcia:

krok po kroku
krok po kroku2

Aby przyspieszyć proces rekrutacji zachęcamy, aby już dziś zarejestrować się w BUR – Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47
www.pigkrosno.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *